_55

Путин – настоящая биография или вымысел?  

Путин – это вероятнее всего придуманное имя, такое же как и Сталин, но придумаю оно было более оригинальным образом, чем псевдонимы других руководителей из ЧК. Видимо в какой-то момент чекисты в Кремле решили, что будет лучше, если народу предложат новый “путь” и по этому пути народ поведет новый “Путин”. Однако брэнд можно просто “раскрутить”, если есть…

_045

Цинізм цинічної цинічки

Практика паразитування на гостинності, рівно як і зловживання негараздами та скрутою, не належить до числа винаходів новітнього часу. Історія дала тверезу оцінку явищу як такому, а європейська спільнота спромоглась законодавчо узабезпечити себе від проявів фінансового та політичного гендлярства й нав`язування безальтернативних «проектів». Прикро визнавати, проте зусиллями і стараннями теоретиків створення неприродньої «сірої раси», в Україні…

1da832e-625

КАК УКРАИНСКИЕ ОЛИГАРХИ ОБЕСЦЕНИВАЮТ ГРИВНУ  

Природа нестабильности национальной денежной единицы формируется под влиянием следующих факторов: злоупотребление Национальным банком размерами эмиссии гривны и отсутствием необходимой диверсификации вотраслевой структуре национальной экономики, что привело к преобладанию в структуре украинского экспорта товаров с низкой добавленной стоимостью. Сообщает http://izvestia.kiev.ua/blog/ Первый фактор является прямым результатом высокого удельного веса государственного сегмента в национальной экономике, что требует больших объемов…

Íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû îò ÁÞÒ Îëåã Ëÿøêî íà çàñåäàíèè ÂÐÓ â Êèåâå, â ÷åòâåðã, 4 äåêàáðÿ 2008 ã. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÂÐ ÷åðåç 8 ìèí. ïîñëå íà÷àëà ðàáîòû ïàðëàìåíòà çàêðûë çàñåäàíèå. Âî âòîðíèê, 9 äåêàáðÿ 2008 ã., ïðîéäåò ñïåöèàëüíîå çàñåäàíèå ïàðëàìåíòà, íà êîòîðîå áóäóò ïðèãëàøåíû Ïðåçèäåíò è ïðåìüåð-ìèíèñòð. Çà ýòî ðåøåíèå ïðîãîëîñîâàëè 353 íàðîäíûõ äåïóòàòà.  ÷àñòíîñòè, ïîääåðæàëè ïðèíÿòèå òàêîãî ðåøåíèÿ 148 äåïóòàòîâ îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ, 146 – îò ÁÞÒ, 12 – îò “Íàøåé Óêðàèíû – Íàðîäíîé ñàìîîáîðîíû”, 27 – îò ÊÏÓ è 20 - îò Áëîêà Ëèòâèíà. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Влада перетворює людей найманої праці на рабів

  5 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект нового Трудового кодексу. Тодішній спікер Верховної Ради Володимир Гройсман запевняв, що ухвалення цього закону нібито вимагає Європейський Союз для надання Україні безвізового режиму. Наша фракція, голосуючи у першому читанні за цей законопроект, щиро сподівалася, що профільний комітет Верховної Ради з питань соціальної…

_045

Бідність і безробіття — досягнення сьогоднішньої української влади

Показники бідності в Україні зросли, помітили у Світовому банку. Про це заявила цього тижня Сату Кахконен, керівник Світового банку в справах України, Молдови та Білорусі. За словами очільниці, 2015 року бідність зросла через низьку зарплату, збільшення безробіття та високу інфляцію. Реальна зарплатня переважної більшості українців скоротилася на 13%. До 2% зросла кількість людей в Україні,…

555777

Валентин Рак представляє Екогромаду

«ЕкоГромада» на сторожі довкілля – Валентин Рак Виникла важлива громадська ініціатива щодо народного очищення занедбаних озер, річок, водойм, які перетворилися на інфекційно небезпечні болота   з облаштуванням пляжів і прилеглої території за сучасними європейськими стандартами. Автор ідеї, відомий еколог, громадський активіст, спільно з соратниками ГО “Екогромада”, Валентин Рак, звернулися до всіх небайдужих з проханням долучитися до нового…

7678787

Реформа МВД: дайте денег и власти!

Удивляюсь, почему трагедия с гибелью двух днипровских полицейских случилась только сейчас (или про иные мы просто не знаем, как и про все, что касается непарадной жизни новой полиции?) Давно твержу: низкий уровень подготовки патрульных полицейских – это не просто ошибка реформаторов, это преступление. Погибший экипаж полицейских и трое их детей-сирот – на совести руководства МВД,…